Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 17/2021: ELi tagasivõtmisalane koostöö kolmandate riikidega: asjakohasel tegevusel olid piiratud tulemused

Estonian icpdf.png 5 MB
13.09.2021

Raskused koostöö tegemisel päritoluriikidega on põhjus, miks ebaseaduslikke rändajaid saadetakse vähe EList tagasi. Meie auditis hinnati, kas EL on tulemuslikult tõhustanud tagasivõtmisalast koostööd kolmandate riikidega. Leidsime, et kolmandate riikidega peetud läbirääkimiste tulemused polnud optimaalsed liikmesriikide ebapiisava kaasatuse tõttu erinevates ELi poliitikavaldkondades. Tagasivõtmise alast koostööd hõlbustavad ELi meetmed olid asjakohased, kuid nende tulemused olid ebaühtlased ning tagasisaatmise ja tagasivõtmisega seotud andmete puudulikkus takistas meil hinnata nende üldist mõju. Soovitame komisjonil järgida tagasivõtulepingute üle peetavatel läbirääkimistel paindlikumat lähenemisviisi; luua sünergiat liikmesriikidega, et hõlbustada tagasivõtuläbirääkimisi; tugevdada stiimuleid kolmandatele riikidele ning tõhustada andmete kogumist tagasivõtmise kohta.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.