Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2020 Aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta – lühikokkuvõte

Estonian icpdf.png 916 KB
15.11.2021

​​Lühidalt dokumendist „2020. aasta tulemuslikkuse aruande lühikokkuvõte“

​​Dokumendis „2020. aasta tulemuslikkuse aruande lühikokkuvõte“ antakse ülevaade meie aruandest ELi eelarve tulemuslikkuse kohta 2020. aasta lõpu seisuga, milles uurisime ELi tulemusraamistiku konkreetseid aspekte, analüüsisime valitud ELi kuluprogrammide tulemusi ja kontrollisime, mil määral olid meie auditeeritavad rakendanud meie 2017. aasta eriaruannetes esitatud soovitusi.

​​Aruannete täistekstid on kättesaadavad meie veebisaidil eca.europa.eu.

​​Euroopa Kontrollikoda on ELi sõltumatu välisaudiitor. Teavitame ELi poliitikakujundajaid ja seadusandjaid riskidest, anname neile kindlust, juhime tähelepanu puudustele ja heale tavale ning nõustame ELi poliitika ja programmide juhtimise parandamise alal. Oma tööga tagame ELi kodanikele teabe nende raha kasutamise kohta.