Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 27/2021: ELi toetus turismile: vajadus uue strateegilise suunitluse ja parema rahastamisviisi järeleELi toetus turismile: vajadus uue strateegilise suunitluse ja parema rahastamisviisi järele

Estonian icpdf.png 5 MB
14.12.2021

Turism on ELi jaoks tähtis majandusharu. COVID-19 pandeemia on avaldanud turismisektorile drastilist ja enneolematut mõju, vähendades järsult turismivoogusid ning seeläbi ka turismiga seotud ettevõtete tulusid. Lisaks sellele vahetule vapustusele seisab turismisektor silmitsi muude, pikaajalisemate väljakutsetega, mis on seotud sektori rohe- ja digipöörde, konkurentsivõime, kestlikkuse ning vastupidavusega.

Komisjon määratles oma praeguse ELi turismistrateegia 2010. aastal. 2015. aastast kuni COVID-19 pandeemiani on komisjon turismiprioriteete laiemate poliitikastrateegiate kontekstis üle vaadanud, kuid ei ole vormistanud neid prioriteete konkreetseks tegevuskavaks nende elluviimise toetamiseks. Reageerides COVID-19 pandeemia drastilisele mõjule ELi turismisektorile, algatas komisjon meetmed 2030. aasta turismikava määratlemiseks. Meie analüüs ERFi turismiga seotud projektide kohta andis erinevaid tulemusi: mõned projektid olid kestlikud ja aitasid kaasa turismi edendamisele piirkonnas, samas kui teistel oli vaid piiratud mõju. Mitmel juhul põhjustasid puudujäägid projektide esialgses kavandamises ja vajaduste hindamises ning projektide valikuetapis nende ulatuse vähenemist, viivitusi ja ülekulusid nende rakendamisel. Komisjon on välja pakkunud meetmed Covid-19 kriisi mõju leevendamiseks ELi turismitööstusele.

Soovitame komisjonil koostada uue ELi turismistrateegia. Samuti peaks see julgustama liikmesriike kohaldama ERFist rahastatavate turismiinvesteeringute puhul valikumenetlusi, mis toetaksid seda uut strateegilist suunitlust.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.