Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 06/2022: ELi intellektuaalomandi õigused: kaitse ei ole täielikult tagatud

Estonian icpdf.png 3 MB
26.04.2022

Auditi käigus hindasime, kas ELi kaubamärke, ELi disainilahendusi ja geograafilisi tähiseid puudutavad intellektuaalomandi õigused on ühtsel turul hästi kaitstud.

Kaitse on üldiselt tugev, hoolimata mõningatest õiguslikest puudustest ja selge metoodika puudumisest ELi lõivude kindlaksmääramiseks. Puudusi esineb nii Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti aruandekohustuse raamistikus ja temapoolses Euroopa koostööprojektide juhtimises kui ka geograafiliste tähiste rakendamises ja tollikontrollis komisjoni ja liikmesriikide ametiasutuste poolt.

Soovitame komisjonil täiendada ja ajakohastada õigusraamistikke, hinnata lõivude määramise halduskorda ja metoodikat, parandada geograafiliste tähiste süsteeme ja jõustamisraamistikku. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet peaks parandama oma Euroopa koostööprojektide juhtimist.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.