Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 14/2022: Komisjoni meetmed ühise põllumajanduspoliitika valdkonna pettuste vastu – Teemaga on vaja põhjalikumalt tegeleda

Estonian icpdf.png 2 MB
04.07.2022

Pettus kahjustab ELi finantshuve ja takistab ELi vahendite abil poliitikaeesmärkide saavutamist. Käesolevas aruandes esitame ülevaate ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) mõjutavatest pettuseriskidest ja hindame komisjoni meetmeid ÜPP pettuste vastu. Leidsime, et komisjon on küll reageerinud ÜPP kulutustega seotud pettustele, kuid ei tegelenud piisavalt aktiivselt maa ebaseadusliku hõivamise riskiga, ei jälginud liikmesriikide pettusevastaseid meetmeid ega kasutanud ära uute tehnoloogiate potentsiaali. Soovitame komisjonil võtta meetmeid, et süvendada oma teadmisi pettuseriskidest ja pettusevastastest meetmetest ning seejärel oma hinnangu põhjal tegutseda ja suurendada komisjoni rolli uute tehnoloogiate edendamisel pettuste ennetamiseks ja avastamiseks.

​Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.