Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Arvamus 04/2022 - REPowerEU

Arvamus 04/2022 - REPowerEU

Estonian icpdf.png 812 KB
26.07.2022

Arvamus 04/2022 (artikli 287 lõikele 4 ja artikli 322 lõike 1 punktile a) ETettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2021/241 taaste- ja vastupidavuskavade REPowerEU peatükkide osas, samuti määrust (EL) 2021/1060, määrust (EL) 2021/2115, direktiivi 2003/87/EÜ ja otsust (EL) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]