-->

 

 

Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110.05.2022 14:45:1010.05.2022 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG2852850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eelarveaasta 2021 - Volitatud eelarvevahendite käsutaja aruanne (vastavalt finantsmääruse artikli 74 lõikele 9)1327311.05.2022 15:15:4411.05.2022 15:15:44ET Eelarveaasta 2021 Volitatud eelarvevahendite käsutaja aruanne (vastavalt finantsmääruse artikli 74 lõikele 9)02 EUROOPA KONTROLLIKODA 12, rue Alcide De Gasperi 1615 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG46460https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B719F4B6-DD54-41A5-B855-7DB60B261451}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Meie tegevus aastal 2021 - Euroopa Kontrollikoja aasta tegevusaruanne10261527.04.2022 11:57:5527.04.2022 11:57:55Meie tegevus aastal 2021 Euroopa Kontrollikoja aasta tegevusaruanne ET02 EUROOPA KONTROLLIKODA 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUKSEMBURG Tel. +352 4398-1 Päringud STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR2197970https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{84D2F62E-C4B3-467A-9BEF-97C6214B3E9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727.04.2022 9:30:1127.04.2022 9:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR216936930https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof3123811.04.2022 8:37:3411.04.2022 8:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0613164550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 06/2022: ELi intellektuaalomandi õigused: kaitse ei ole täielikult tagatud3124212.04.2022 6:31:4112.04.2022 6:31:41 Kokkuvõte I–X Sissejuhatus 01–12 Mis on intellektuaalomandi õigus? 01–03 ELi intellektuaalomandi õigusi reguleeriv raamistik 04 ELi intellektuaalomandi õiguste registreerimise STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06177940https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D2F76D6B-EA23-4EBA-AFF5-764C16E5B02D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Opinion 01/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the Commission’s proposal for a Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations1208526.04.2022 13:56:2426.04.2022 13:56:24Introduction 01-04 General remarks 05-09 Specific comments 10-49 Financial impact of this proposal on the EU budget 10-11 Loans 12 Co-financing 13-15 Additional own resources STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0119351860https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3303341A-56F1-4364-9120-2933D4696DF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Arvamus 01/2022 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikele 4) komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist3582929.04.2022 10:52:3729.04.2022 10:52:37Sissejuhatus 01–04 Üldised tähelepanekud 05–09 Konkreetsed tähelepanekud 10–49 Ettepaneku finantsmõju ELi eelarvele 10–11 Laenud 12 Kaasrahastamine 13–15 Täiendavad omavahendid STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0182800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F8161B2E-6855-49AC-9CA2-1DEF1E5A8CFF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special report 05/2022: Cybersecurity of EU institutions, bodies and agencies : Level of preparedness overall not commensurate with the threats3371521.03.2022 11:29:1321.03.2022 11:29:13 Executive summary I-VII Introduction 01-12 What is cybersecurity? 01-03 Cybersecurity in EU institutions, bodies and agencies 04-12 Audit scope and approach 13-19 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0530674170https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8429EC29-101E-4026-BC8F-2A610B81ED34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 05/2022: ELi institutsioonide, organite ja asutuste küberturvalisus: Üldine valmisoleku tase ei vasta ohtudele3373623.03.2022 9:27:3023.03.2022 9:27:30 Kokkuvõte I–VII Sissejuhatus 01–12 Mis on küberturvalisus? 01–03 ELi institutsioonide, organite ja asutuste küberturvalisus 04–12 Auditi ulatus ja käsitlusviis 13–19 Tähelepanekud STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05298820https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D208904C-0718-4A53-8B51-92BA1969D297}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838