-->

Kodanikuvabadused, justiits- ja siseasjad

Juurdepääs õigusemõistmisele ja usaldusväärne finantsjuhtimine mängivad olulist rolli kodanike usalduse säilitamisel ELi institutsioonide vastu. Jagame Euroopa Parlamendiga usku Euroopa kodakondsuse ja õigusriigi kontseptsiooni tugevdamisse. Oleme viimasel ajal eraldanud märkimisväärse osa oma ressurssidest, et auditeerida, kuidas EL ja selle liikmesriigid tegelevad seadusliku ja ebaseadusliku rände teemaga.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. See, kuidas EL ja selle liikmesriigid tegelevad Euroopa rändeküsimustega, on poliitikas jätkuvalt olulisel kohal. Kuigi rändevood on võrreldes 2015. aasta rekordtasemega oluliselt vähenenud, säilitab ELi piiride kaitse ebaseadusliku rände eest ning rändajate integreerimine meie sotsiaal-, majandus- ja poliitilistesse süsteemidesse tõenäoliselt endiselt oma prioriteetsuse. Traditsiooniliselt on EL olnud andmekaitse valdkonnas standardite seadja ning 2018. aastal jõustus uus õigusraamistik. Järgnevatel aastatel tekitavad uued tehnoloogiad ja teaduse areng poliitikakujundajate jaoks õiguslikke, eetilisi ja sotsiaalseid küsimusi.

Kriminaalõigussüsteemis võib näiteks tehisintellekti kasutada näotuvastuses, riskihindamisel ja prognoosivas politseitöös. Samal ajal toob see kaasa eraelu puutumatusega seotud probleeme läbipaistvuse, täpsuse ja kodanikuõiguste valdkonnas.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.