-->

Siseturg ja tarbijakaitse

Kaupade ja teenuste vaba liikumine on kaks neljast liidu põhivabadusest. Meie audititöö selles valdkonnas hõlmab ELi eelarve alamrubriiki „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Rahvusvahelised reeglid, vabakaubandus ja mitmepoolsus on ELi kesksed põhimõtted. Protektsionismi tekkimine seab need põhimõtted surve alla, tuues sisse uued narratiivid selle kohta, mida vabakaubandus peaks saavutama, milliste rühmade jaoks tuleks seda pidada „õiglaseks“ ning kuidas tuleks jagada vabakaubanduse kulud ja tulud.

Teisest küljest suurendab ELi-väliste kaubandusvõimaluste vähenemine liikmesriikide jaoks ELi siseturu tähtsust. Samas on ka praegu, enam kui 20 aastat pärast ühtse turu algatuse käivitamist, endiselt kõrvaldamata mitmed takistused, mis pärsivad kaupade ja teenuste vaba liikumist liikmesriikide vahel.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.