-->

Petitsioonid

Euroopa Parlamendil on oluline roll, et selgitada välja nii probleemid, mis on seotud ELi õiguse rakendamisega liikmesriikides, kui ka ELi kodanike ja elanike üldised mured. Kontrollime oma auditites enamasti seda, kas liikmesriigid järgivad ELi õigusakte, mis on ELi eelarvest toetuse saamise tingimus; samas võime ka kontrollida, kuidas komisjon oma järelevalvetegevust ellu viib ja sellest aru annab.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Läbipaistvust ja üldsuse osalemist valitsuse ja avaliku sektori otsuste tegemisel peetakse üha olulisemaks. Sotsiaalmeedia on loonud uusi poliitilise arutelu vorme. Valitsused on võtnud kasutusele ametlikud veebipõhised kanalid, et kodanikud saaksid kuritegudest teada anda, kommenteerida mõnda poliitikameedet või esitada mõnda muutust nõudva petitsiooni; e-valitsusest on kujunemas valdkondadeülene töövahend muutuste elluviimiseks ja see toetab valitsuste suutlikkust teenuseid osutada.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.