-->

Eelarved

Eelarvekomisjon tegeleb peamiselt mitmeaastase finantsraamistikuga, mis määrab ELi pikaajalised kulutused. ELi usaldusväärse finantsjuhtimise seisukohast on väga oluline juhtida üleminekut ühest mitmeaastasest finantsraamistikust teise. Oleme järjekindlalt kutsunud üles pöörama suuremat tähelepanu suuremale lisaväärtusele perioodil 2021–2027, samuti suurendama paindlikkust ja läbipaistvust ning parandama aruandekohustuse täitmist.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Viimase kümne aasta jooksul on ELi eelarve andnud rahalist toetust alternatiivsete vahendite kaudu, milleks on näiteks rahastamisvahendid, avaliku ja erasektori partnerlusprojektid ja eelarvetoetus. Kavatseme ka edaspidi hinnata, kas need vahendid või mis tahes uued ELi poliitika rakendamise meetodid on eesmärgipärased ning tagavad, et ELi piiratud vahendeid kasutatakse tõhusalt ja tulemuslikult. Samuti uurime põhjalikult kõiki ettepanekuid ELi eelarve rahastamise muutmiseks ning vahendite ümberjaotamiseks programmitöö perioodil 2021–2027.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.