-->

Eelarvekontroll

 

Teeme eelarvekontrollikomisjoniga tihedat koostööd, eelkõige ELi eelarve haldamisega seotud küsimustes. Soovime, et maksumaksjate raha kulutataks tõhusalt, tulemuslikult ja kooskõlas ELi õigusega. Auditeerime ELi institutsioonide, organite, asutuste ja ühisettevõtete raamatupidamist ning teeme ettepanekuid selle parandamiseks, et tagada usaldusväärne finantsjuhtimine. Samuti teeme ELi programmide ja projektide kohta tulemusauditeid, et hinnata, kas need annavad kulutustele vastavat tulu.

Meie aastaaruanded koosnevad Euroopa Liidu eelarve, Euroopa Arengufondide, kõigi ELi institutsioonide, asutuste ja ühisettevõtete finants- ja vastavusauditite tulemustest. Need sisaldavad iga-aastaseid kinnitavaid avaldusi ja erihinnanguid eelarve peamiste valdkondade kohta ning neis kajastatakse ka eelarve haldamise ja tulemuslikkuse aspekte.

Tutvustame oma eriaruandeid üldiselt eelarvekontrollikomisjonile. Nii aasta- kui ka eriaruanded on aluseks eelarvekontrollikomisjoni juhitavale iga-aastasele eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusele.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Prognoosime mitmeid ELi ees seisvaid keerulisi küsimusi, sealhulgas majanduse ja ühiskonna üleminek digitaalajastusse, kliimamuutused, surve õigusriigi põhimõttele ja demokraatiale, globaliseerumise seiskumine, suurenev ebavõrdsus ja tugevnevad natsionalistlikud meeleolud. Kõigil nimetatud suundumustel võivad olla märkimisväärsed majanduslikud ja eelarvet mõjutavad tagajärjed.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.