-->

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu üks põhiväärtus, mis on sätestatud aluslepingutes. Võrdõiguslikkuse saavutamine on üks ELi eesmärk. Soolise võrdõiguslikkuse parandamine suurendab ELi majanduskasvu ning toob kasu üksikisikutele ja ühiskonnale.

Euroopa Parlament on võtnud soolise võrdõiguslikkuse edendamise suhtes kindla seisukoha, nõudes järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames tulemuslikku sooteadlikku eelarvestamist ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist. Meie eesmärk on anda kriitilise tähtsusega teavet soolise võrdõiguslikkuse küsimuste ja ELi eelarve kohta ning tuua välja kogemused, mis on saadud soolise võrdõiguslikkuse mõõtme integreerimisel programmiperioodil 2014–2020.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Kuigi soolise võrdõiguslikkuse mõistmine ja sellele keskendumine tundub olema palju parem kui varem, valitseb endiselt oht, et soolise võrdõiguslikkuse küsimusi ei pruugita süstemaatiliselt kaasata ELi poliitika ja programmide kujundamisse ja rakendamisse. Püsiv sooline ebavõrdsus hariduse omandamisel, tasustamisel, tööturul osalemise määras ja tasustamata töötamisel takistab õiglasema ja innovaatilisema ühiskonna teket.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.