Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2016

Finnish icpdf.png 12 MB
28.09.2017

Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa joka vuosi EU:n talousarvion tulot ja menot ja antaa lausunnon tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tulo- ja menotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta.

EU:n talousarviomenot olivat vuonna 2016 yhteensä 136,4 miljardia euroa eli noin 267 euroa jokaista unionin kansalaista kohti. Menojen osuus EU:n bruttokansantulosta on noin prosentin verran. Niiden määrä vastaa noin kahta prosenttia EU:n jäsenvaltioiden julkisten menojen kokonaismäärästä. Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat EU:n talousarviosta vuosittain seitsenvuotisen rahoituskehyksen pohjalta.

Talousarviovarojen asianmukaisesta käytöstä vastaa ensi kädessä Euroopan komissio, mutta myös muut EU:n toimielimet ja elimet. EU ja jäsenvaltiot hallinnoivat kuitenkin yhdessä noin 80:aa prosenttia menoista. Kyseiset menot ovat pääasiassa maatalouden ja koheesiopolitiikan alan menoja.

Tarkastajamme testaavat tapahtumien joukosta poimittuja otoksia ja esittävät tilastollisia arvioita siitä, kuinka paljon tuloissa ja eri menoaloilla (toimintalohkoryhmissä) on virheitä.