Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2017

Finnish icpdf.png 38 MB
04.10.2018

Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa joka vuosi EU:n talousarvion tulot ja menot ja antaa lausunnon tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tulo- ja menotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta.

EU:n talousarviomenot olivat vuonna 2017 yhteensä 137,4 miljardia euroa eli noin 270 euroa jokaista unionin kansalaista kohti. Menojen osuus on vajaa prosentti EU:n bruttokansantulosta. Niiden määrä vastaa noin kahta prosenttia EU:n jäsenvaltioiden julkisten menojen kokonaismäärästä. Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat EU:n talousarviosta vuosittain seitsenvuotisen rahoituskehyksen pohjalta.

Talousarviovarojen asianmukaisesta käytöstä vastaa ensisijaisesti Euroopan komissio, mutta myös muut EU:n toimielimet ja elimet. EU ja jäsenvaltiot hallinnoivat kuitenkin yhdessä noin kahta kolmasosaa menoista. Nämä ovat pääasiassa luonnonvarojen ja koheesiopolitiikan alan menoja.

Tarkastajamme testaavat tapahtumien joukosta poimittuja otoksia ja esittävät tilastollisia arvioita siitä, kuinka paljon tuloissa ja eri menoaloilla (toimintalohkoryhmissä) on virheitä.