Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Lausunto nro 3/2020

Finnish icpdf.png 2 MB
15.04.2020

(annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan ja 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla)ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1301/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19-epidemian vastatoimena