Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 01/2021: Kriisinratkaisun suunnittelu yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa

Finnish icpdf.png 5 MB
14.01.2021

EU perusti vuonna 2014 yhteisen kriisinratkaisumekanismin, jonka avulla varmistetaan kaatuvien pankkien hallittu kriisinratkaisu siten, että veronmaksajille aiheutuva taakka on mahdollisimman pieni ja vältetään kalliiksi tuleva pankkien pelastaminen. Tilintarkastustuomioistuin arvioi toimintapoliittisen kehyksen tarkoituksenmukaisuutta sekä kriisinratkaisusuunnittelun organisatorista rakennetta. Lisäksi arvioitiin pankkeja varten hyväksyttyjen kriisinratkaisusuunnitelmien laatua ja oikea-aikaisuutta. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että yhteinen kriisinratkaisumekanismi on edistynyt, mutta järjestelmästä puuttuu keskeisiä osatekijöitä ja lisätoimia tarvitaan. Muun muassa toimintaperiaatteet eivät vielä kattaneet kaikkia relevantteja aloja tai niissä ilmeni puutteita. Tiettyjen puutteiden korjaaminen kuuluu lainsäätäjille. Tällaisia puutteita ovat esimerkiksi kriisinratkaisun rahoitus tai pankkeja koskevien kansallisten maksukyvyttömyysmenettelyjen yhdenmukaistaminen. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että yhteinen kriisinratkaisuneuvosto parantaa kriisinratkaisun suunnittelua koskevia toimintaperiaatteitaan sekä varmistaa, että kriisinratkaisusuunnitelmat hyväksytään oikea-aikaisesti ja ne ovat kaikilta osin oikeudellisten vaatimusten mukaisia. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että kriisinratkaisuneuvosto osoittaa riittävästi henkilöstöä valvomaan kriisinratkaisun suunnittelua, jota kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat vähemmän merkittävien pankkien osalta. Tilintarkastustuomioistuin kehottaa lainsäätäjiä vahvistamaan objektiivisemmat ja määrälliset kynnysarvot varhaisen tilanteeseen puuttumisen toimenpiteiden käynnistämiselle.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.