Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 16/2021: Yhteinen maatalouspolitiikka ja ilmasto - Puolet EU:n ilmastomenoista kohdistuu maatalouteen, mutta maatilojen päästöt eivät vähene

Finnish icpdf.png 4 MB
21.06.2021

Komissio osoitti kaudella 2014–2020 yli neljänneksen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) määrärahoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.

Tilintarkastustuomioistuin tutki, tukiko YMP sellaisia ilmastonmuutosta hillitseviä käytäntöjä, joilla voitiin vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ilmastotoimiin osoitetuilla 100 miljardin euron YMP-varoilla oli vain vähän vaikutusta maatalouden kasvihuonekaasupäästöihin, sillä kyseiset päästöt eivät ole muuttuneet merkittävästi vuoden 2010 jälkeen. YMP:stä rahoitetaan pääsiassa toimenpiteitä, joiden potentiaali hillitä ilmastonmuutosta on vähäinen. YMP:n avulla ei pyritä rajoittamaan tai vähentämään karjan määrää, vaikka 50 prosenttia maatalouden päästöistä on peräisin karjasta, ja YMP:stä tuetaan kuivattujen turvemaiden viljelijöitä, vaikka 20 prosenttia päästöistä on peräisin kyseisestä lähteestä.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa komissiolle YMP:n muotoilemista niin, että se vähentäisi maatalouden päästöjä. Lisäksi komission olisi pyrittävä siihen, että viljellyistä kuivatusta eloperäisistä maista vapautuvat päästöt pienentyisivät. Komission olisi myös raportoitava säännöllisesti siitä, miten YMP edistää ilmastonmuutoksen hillintää.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.