Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 18/2021: Komission valvonta, joka kohdistuu makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuviin jäsenvaltioihin: tarkoituksenmukainen työkalu, mutta virtaviivaistamisen tarpeessa

Finnish icpdf.png 1 MB
15.09.2021

Komissio vastaa makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuvien euroalueen jäsenvaltioiden valvonnasta ja pyrkii tällöin varmistamaan, että kyseiset jäsenvaltiot säilyttävät taloudellisen ja rahoituksellisen vakautensa. Tämä on sekä jäsenvaltioiden että niiden lainanantajien etu. Tilintarkastustuomioistuin selvitti, kuinka komission valvonta oli suunniteltu ja pantu täytäntöön ja kuinka vaikuttavaa se oli. Kysymystä tutkittiin viiden valvonnan kohteena olleen jäsenvaltion osalta (Espanja, Irlanti, Kreikka, Kypros ja Portugali). Tarkastajat totesivat, että vaikka kyseinen valvonta muodosti tarkoituksenmukaisen työkalun, sen tehokkuutta vähensivät epäselvät tavoitteet sekä se, että sen täytäntöönpanoa ei ollut virtaviivaistettu ja kohdistettu riittävästi. Tilintarkastustuomioistuin antoi komissiolle suosituksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tarkastajat suosittavat muun muassa alan lainsäädännön tarkistamista siten, että komission valvonta otetaan osaksi talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.