Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 27/2021: EU:n tuki matkailualalle: tarvitaan uusi strateginen linjaus ja parempi rahoitusmalli

Finnish icpdf.png 4 MB
14.12.2021

Matkailu on keskeinen talouden ala EU:ssa. Covid-19-pandemialla on ollut dramaattinen ja ennennäkemätön vaikutus matkailualaan, sillä se on vähentänyt merkittävästi matkailua ja siten matkailun parissa toimivien yritysten tuloja. Tämän välittömän takaiskun lisäksi matkailualalla on edessään muita pidemmällä aikavälillä ratkaistavia haasteita, jotka liittyvät sen vihreään siirtymään, digitalisaatiokehitykseen, kilpailukykyyn, kestävyyteen ja selviytymiskykyyn.

Komissio määritteli EU:n nykyisen matkailustrategian vuonna 2010. Komissio tarkisti matkailualan painopisteitä laajempien toimintastrategioiden puitteissa vuodesta 2015 alkaen aina covid-19-pandemiaan asti, mutta se ei kuitenkaan laatinut konkreettista toimintasuunnitelmaa näiden painopisteiden täytäntöönpanon tueksi. Komissio käynnisti covid-19-pandemian EU:n matkailualalle aiheuttamien dramaattisten vaikutusten seurauksena toimia, joiden tavoitteena oli määritellä Euroopan matkailuohjelma vuodelle 2030. Tilintarkastustuomioistuimen EAKR:n matkailuhankkeista tekemän arvioinnin tulokset olivat vaihtelevia: jotkin hankkeet olivat kestäviä ja edistivät matkailutoimintaa alueella, kun taas toisilla hankkeilla oli vain vähäinen vaikutus. Useissa tapauksissa puutteet alkuperäisessä hankesuunnittelussa ja tarvearvioinneissa sekä hankkeiden valintavaiheessa aiheuttivat hankkeiden supistumista, viivästyksiä ja kustannusten ylittymisiä hankkeiden toteutusvaiheessa. Komissio on ehdottanut toimenpiteitä, joilla hillitään covid-19-kriisin vaikutusta EU:n matkailualaan.

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio laatii EU:lle uuden matkailustrategian. Komission olisi myös kannustettava jäsenvaltioita soveltamaan EAKR:sta rahoitettavien matkailuinvestointien valinnassa menettelyjä, joilla tuettaisiin tätä uutta strategista linjausta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.