Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 02/2022: Yritysten energiatehokkuus - Jonkin verran energiansäästöjä mutta puutteita suunnittelussa ja hankevalinnassa

Finnish icpdf.png 9 MB
17.01.2022

​​Energiatehokkuus on keskeistä EU:n pyrkiessä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tilintarkastustuomioistuin analysoi yritysten energiatehokkuushankkeita, jotka on yhteisrahoitettu koheesiopolitiikan varoista. Tarkastajat havaitsivat, että komissio ei ollut arvioinut yritysten energiansäästöpotentiaalia eikä niiden rahoitustarpeita. Ohjelmissa puolestaan ei täsmennetä, kuinka rahoitus myötävaikuttaa energiatehokkuuden painopisteisiin. Jälkikäteisindikaattoreilla ei voida arvioida tämän myötävaikutuksen tasoa, mutta tilintarkastustuomioistuin on arvioinut sen 0,3 prosentiksi siitä energiatehokkuustavoitteesta, joka on määrä saada aikaan vuoteen 2030 mennessä. Energiatehokkuusinvestoinnit olivat kaiken kaikkiaan tehokkaita. Jos hankkeiden valintavaiheessa olisi käytetty rahoitusindikaattoreita, joitakin tehottomuuksia olisi voitu välttää ja rahoituksessa käytetyt välineet olisi voitu valita paremmin. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio selventää, miten EU:n rahoitus auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, ja tarkistaa, onko rahoituksessa käytetyt välineet valittu tarkoituksenmukaisesti.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.