Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 11/2022: EU:n talousarvion suojaaminen – Mustan listan käyttöä parannettava

Finnish icpdf.png 2 MB
23.05.2022

Mustan listan käytön tarkoituksena on petosten torjunta. EU pyrkii EDES-tietokannan avulla sulkemaan pois julkisen rahoituksen piiristä epäluotettavat vastapuolet, kuten petoksiin, korruptioon tai muuhun sääntöjenvastaiseen toimintaan osallistuvat tahot. Tarkastuksessa arvioitiin, käytetäänkö mustaa listaa vaikuttavalla tavalla EU:n talousarvion suojaamiseen. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että nykyinen järjestelmä ei ole vaikuttava, sillä eri maksutapoja varten ei ole käytössä johdonmukaista velvoitekokonaisuutta. Lisäksi poissulkemisjärjestelmien käyttö ei ole pakollista jäsenvaltioiden hallinnoimien varojen kohdalla. Vastuun hajanaisuus ja poissuljettavien vastapuolten tunnistamiseen liittyvät puutteet ovat johtaneet siihen, että EDES-tietokannan mustalla listalla on vain vähän tapauksia. Tilintarkastustuomioistuin suosittaakin, että EDES-tietokannan käyttöä laajennettaisiin jäsenvaltioiden hallinnoimiin varoihin, joihin nykyisin poissulkemisen osalta sovellettavien oikeudellisten velvoitteiden kirjo on laaja. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa myös, että dataa ja digitaalisia välineitä hyödynnettäisiin paremmin epäluotettavien vastapuolten tunnistamiseen.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.