Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 23/2022: Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välinen synergia - Potentiaalia ei ole vielä täysin hyödynnetty

Finnish icpdf.png 4 MB
21.11.2022

Vuosien 2014–2020 oikeudellisten kehysten, jotka koskevat tutkimusta ja innovointia tukevia EU:n pääasiallisia ohjelmia (Horisontti 2020 ja Euroopan rakenne- ja investointirahastot), mukaan komissiolla ja kansallisilla viranomaisilla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus luoda ohjelmien välille synergioita.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi neljäntyyppisten synergioiden täytäntöönpanoastetta, ja totesi, että täytäntöönpanoaste vaihteli tyypeittäin. Alkuvaiheen synergioiden luomiseen tähtääviä toimenpiteitä (esim. tuki tutkimuskeskuksille) pantiin täytäntöön hyvin, mutta loppuvaiheen synergioihin tähtääviä toimenpiteitä (esim. rahoitus tutkimustulosten hyödyntämiseen) ei toteutettu juuri lainkaan.

Oikeudellisiin kehyksiin liittyvät erot, vähäinen yhteistyö ohjelmissa tutkimusta ja innovointia edustavien sidosryhmien välillä sekä ohjelmien tietokantojen yhteentoimimattomuus rajoittivat mahdollisuuksia luoda synergioita. Tilintarkastustuomioistuin esittää suosituksia, joiden tarkoituksena on ratkaista nämä ongelmat, jotta synergioiden hyödyntämistä kyetään lisäämään.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.