-->

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja

Tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus ovat kaksi kaikkiaan neljästä unionin perusvapaudesta. Tällä alalla suorittamamme tarkastustyö kuuluu kasvua ja työllisyyttä edistävää kilpailukykyä koskevaan EU:n talousarvion alaotsakkeeseen.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Kansainväliset säännöt, vapaakauppa ja monenvälisyys ovat EU:n ydinperiaatteita. Nämä periaatteet joutuvat koetukselle protektionismin nostaessa päätään, kun esiin tulee uusia käsityksiä siitä, mitä vapaakaupan avulla pitäisi saavuttaa, mille ryhmille sen olisi katsottava olevan ’reilua’ ja miten vapaakaupan kustannukset ja hyödyt jakautuvat.

Toisaalta voidaan todeta, että mitä harvalukuisempia EU:n ulkopuoliset kaupankäyntimahdollisuudet ovat, sitä enemmän EU:n sisämarkkinat hyödyttävät kansantalouksia. On kuitenkin todettava, että vielä yli 20 vuotta sisämarkkina-aloitteen käynnistämisen jälkeen ratkaistavana on yhä lukuisia haasteita, jotka liittyvät tavaroiden ja palveluiden vapaaseen liikkumiseen jäsenvaltioiden välillä.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.