-->

Aluekehitys

Koheesiopolitiikan osuus EU:n talousarvion varainkäytöstä ja monien jäsenvaltioiden julkisista investoinneista on huomattava. Olemme säännöllisesti raportoineet koheesio-ohjelmien ja hankkeiden suunnittelusta, täytäntöönpanosta ja seurannasta.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat EU:lle olennaisia. Suuri ja kasvava eriarvoisuus saattaisi vahingoittaa yhteiskuntiamme monilta osin (ei vähiten taloudellisen kasvun kannalta) ja olla yhteenkuuluvuuden esteenä. Koheesiopolitiikkaan ja maaseudun kehittämispolitiikkaan kohdistuu tulevina vuosina kasvava paine, joka liittyy niiden vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen alueellisen eriarvoisuuden vähentämisessä. Koheesiovarojen avulla tuetaan samanaikaisesti myös muita EU:n toimintapoliittisia tavoitteita, ja ohjelmakaudella 2021–2027 varat ovat entistä suuremmassa määrin sidoksissa eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.