-->

Vetoomukset

Euroopan parlamentti on avainasemassa yksilöitäessä ongelmia EU:n lainsäädännön kansallisessa täytäntöönpanossa. Sillä on tärkeä asema myös EU:n kansalaisten ja ylipäätään EU:ssa asuvien ihmisten huolenaiheiden havainnoijana. Useimmissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa arvioidaan lähinnä, noudattavatko jäsenvaltiot EU:n lainsäädäntöä, kun sen noudattaminen on edellytys sille, että jäsenvaltiot saavat maksuja EU:n talousarviosta. Saatamme kuitenkin tutkia myös, kuinka komissio suoriutuu valvontatoimistaan ja raportoi niistä.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Hallinnon ja julkisen päätöksenteon osalta vaaditaan yhä enenevässä määrin läpinäkyvyyttä ja osallistumismahdollisuuksia. Sosiaalinen media on luonut uusia poliittisen keskustelun muotoja. Viranomaiset ovat perustaneet kansalaisia varten virallisia verkkokanavia, joiden avulla he voivat raportoida rikoksista, kommentoida toimintapolitiikkoja tai esittää muutosvetoomuksen. Sähköisestä hallinnosta on tulossa monialainen muutostekijä, joka tukee viranomaispalveluiden toimittamista.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.