-->

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

Naisten ja miesten tasa-arvo on EU:n perussopimuksissa vahvistettu perusarvo. Sen saavuttaminen on EU:n tavoitteena. Sukupuolten tasa-arvon parantaminen luo EU:ssa talouskasvua ja hyödyttää niin yksilöitä kuin koko yhteiskuntaa.

Parlamentti on tarttunut lujasti sukupuolten tasa-arvon tavoitteen edistämiseen vaatien todellisen sukupuolitietoisen budjetoinnin ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen sisällyttämistä seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja niiden täytäntöönpanoa rahoituskehyksen yhteydessä. Tavoitteenamme on ottaa kriittisesti kantaa sukupuolten tasa-arvo-ongelmiin ja EU:n talousarvioon. Pyrimme myös tuomaan esille kokemuksia, joita on kertynyt sukupuolinäkökulman huomioon ottamisesta ohjelmakaudella 2014–2020.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Sukupuolten tasa-arvosta näyttäisi vallitsevan aiempaa huomattavasti parempi yhteisymmärrys ja tasa-arvoa painotetaan aiempaa enemmän. Vaarana on kuitenkin yhä, että sukupuolten tasa-arvokysymyksiä ei välttämättä sisällytetä systemaattisesti EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Koulutustasossa, palkassa, työelämään osallistumisessa ja palkattoman työn määrässä yhä vallitsevat sukupuolten väliset erot ovat esteenä tasapuolisemman ja innovatiivisemman yhteiskunnan luomiselle.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.