Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Izvješće o svim potencijalnim obvezama koje su nastale kao rezultat zadaća iz te Uredbe koje su obavljali Jedinstveni sanacijski odbor, Vijeće ili Komisija za financijsku godinu 2019.

Croatian icpdf.png 2 MB
30.11.2020

Jedinstveni sanacijski mehanizam sustav je EU-a za upravljanje sanacijom banaka koje propadaju u državama članicama sudionicama, u kojem središnju ulogu igra Jedinstveni sanacijski odbor. Drugi su ključni akteri Komisija, Vijeće i nacionalna sanacijska tijela. Odbor nadzire uporabu Jedinstvenog fonda za sanaciju, koji se može upotrijebiti za sanaciju banaka. Revizorski sud obvezan je svake godine podnijeti izvješće o svim potencijalnim obvezama koje su eventualno nastale.

Jedinstveni fond za sanaciju dosad nije upotrijebljen, no pokrenut je velik broj sudskih postupaka u vezi s prvom sanacijom i drugim odlukama, kao i ex ante doprinosima tom fondu. Za financijsku godinu 2019. Odbor je prikazao potencijalne obveze povezane s određenim sudskim postupcima kojima se osporavaju ex ante doprinosi, dok u vezi s odlukama o sanaciji nije prikazao nikakve potencijalne obveze. Revizorski sud nije pronašao dokaze koji bi bili u suprotnosti s procjenom koju je iznio Odbor, ali napominje da bi posljedične presude iz 2020. godine mogle imati posljedice za doprinose Jedinstvenom fondu za sanaciju.