Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 04/2022: Investicijski fondovi: mjerama EU-a još nije uspostavljeno istinsko jedinstveno tržište koje bi donosilo koristi ulagačima

Croatian icpdf.png 4 MB
21.02.2022

Investicijski fondovi imaju ključnu ulogu u europskoj uniji tržišta kapitala jer pomažu ulagačima da rasporede svoj kapital na učinkovit način. Sud je procijenio prikladnost povezanog regulatornog okvira, napore koje EU ulaže u uspostavu sličnog i djelotvornog nadzora u svim državama članicama, kao i aktivnosti EU-a u području zaštite ulagača i financijske stabilnosti.

Sud je utvrdio da su mjere EU-a omogućile uspostavu jedinstvenog tržišta investicijskih fondova, ali i da njima još nisu ostvareni željeni ishodi jer su istinske prekogranične aktivnosti i koristi za ulagače i dalje ograničene. Nadzor nad fondovima i zaštita ulagača nisu dovoljno dosljedni i djelotvorni. Sud preporučuje reformu pravnog okvira, djelotvorniji rad na usklađivanju praksi, bolju zaštitu ulagača i pojednostavnjen okvir za izvješćivanje.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.