-->

Vanjski poslovi

EU je globalni akter te se predloženim novim proračunom EU-a za razdoblje 2021. – 2027. predviđa znatno povećanje financijskih sredstava za vanjsko djelovanje na ukupno otprilike 123 milijarde eura. U izvješćima Suda u tom području ispituje se potrošnja sredstava u određenim zemljama i obrađuju različita međusektorska pitanja.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Međunarodni poredak utemeljen na pravilima pod sve je većim pritiskom te se Europa sve više ističe u obrani kooperativnog multilateralizma, ljudskih prava i liberalnih vrijednosti. Mnogi stručnjaci predviđaju da će geostratešku scenu 21. stoljeća obilježiti sukob između autokracije i demokracije. Autoritarne države sve će više ugrožavati temeljna demokratska načela kao što su vladavina prava i zaštita ljudskih prava.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.