-->

Ljudska prava

Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava temeljne su vrijednosti obuhvaćene Ugovorima EU-a.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Geostratešku scenu 21. stoljeća obilježavaju sukobi između autokracije i demokracije. Međunarodni poredak utemeljen na pravilima pod sve je većim pritiskom te se Europa sve više ističe u obrani kooperativnog multilateralizma, ljudskih prava, vladavine prava i demokratskih vrijednosti. Autoritarne države i dalje će sve više ugrožavati temeljna demokratska načela kao što su vladavina prava i zaštita ljudskih prava.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.