-->

Predstavke

Europski parlament ima ključnu ulogu u pomaganju da se utvrde problemi u provedbi zakonodavstva EU-a na nacionalnim razinama, kao i problemi koji općenito muče građane i stanovnike EU-a. Sud u okviru svojih revizija u prvom redu provjerava pridržavaju li se države članice zakona EU-a, što je uvjet za primanje plaćanja iz proračuna EU-a, no može ispitivati i način na koji Komisija obavlja i prikazuje svoje nadzorne aktivnosti.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Zahtjevi za povećanje transparentnosti i sudjelovanja građana u radu vlade i donošenju javnih odluka sve su glasniji. Društveni mediji postali su nova platforma za političke rasprave. Vlade su omogućile građanima da preko službenih internetskih kanala prijave kazneno djelo, izraze svoja mišljenja o politikama ili zatraže promjene. E-uprava postaje međuresorni alat za promjenu kojim se podupire sposobnost vlada da pružaju usluge.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.