Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 09/2019: ES parama Marokui. Iki šiol gauti riboti rezultatai

Lithuanian icpdf.png 3 MB
11-12-2019

Atliekant šį auditą buvo vertinamas 2014–2018 m. Marokui skirtos ES paramos biudžetui veiksmingumas. Buvo audituojama parama biudžetui sveikatos, socialinės apsaugos, teisingumo ir privataus sektoriaus vystymosi sektoriuose, tikrinant, kaip Komisija ją valdo, ir vertinant, kokiu mastu pasiekti užsibrėžti tikslai. Komisija manė, kad parama biudžetui yra teisingai pasirinkta paramos įgyvendinimo priemonė. Tačiau padarėme išvadą, kad ją taikant sukuriama pridėtinė vertė ir galimybės remti reformas buvo ribotos dėl skiriamo neoptimalaus dėmesio, prasto įgyvendinimo ir nepakankamo stebėjimo. Pagrindiniai trūkumai susiję su rodiklių rengimu ir rezultatų vertinimu. Todėl pateikėme rekomendacijas dėl paramos sutelkimo į mažiau sektorių, rodiklių rengimo gerinimo, išmokėjimo kontrolės procedūrų tobulinimo ir politinio dialogo stiprinimo.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.