Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 01/2020: ES veiksmai ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo srityse: svarbų indėlį didinant energijos vartojimo efektyvumą mažina dideli vėlavimai ir reikalavimų nesilaikymas

Lithuanian icpdf.png 5 MB
15-01-2020

Ekologinio projektavimo teisės aktais nustatomi namų ūkiuose ir pramonėje naudojamų gaminių minimalūs energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkosaugos reikalavimai. ES energijos vartojimo efektyvumo etiketėse vartotojams pateikiama informacija apie gaminių suvartojamą energiją ir aplinkosauginį veiksmingumą, jos padeda vartotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus.

Nustatėme, kad ES veiksmais buvo veiksmingai prisidėta siekiant ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo politikos tikslų, tačiau šį veiksmingumą mažino dideli vėlavimai reglamentavimo procese ir tai, kad gamintojai ir mažmenininkai nesilaikė reikalavimų.

Savo rekomendacijose Komisijai siūlome patobulinimus, susijusius su reglamentavimo procesu ir politikos poveikio matavimo būdu, taip pat veiksmus siekiant palengvinti rinkos priežiūros institucijų informacijos mainus ir pagerinti atitiktį politikai.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą