Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 15/2022: Priemonės, kuriomis siekta padidinti programos „Horizontas 2020“ dalyvių skaičių, gerai parengtos, tačiau tvarūs pokyčiai daugiausia priklausys nuo nacionalinių institucijų pastangų

Lithuanian icpdf.png 5 MB
15-06-2022

Kad būtų sumažintas atotrūkis inovacijų srityje, programoje „Horizontas 2020“ nustatytos specialios dalyvių skaičiaus didinimo priemonės, kuriomis siekiama remti valstybes nares, kurios atsilieka mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Vertinome, ar šios priemonės atitiko paskirtį.

Darome išvadą, kad dalyvių skaičiaus didinimo priemonės, skirtos spręsti klausimui dėl menko dalyvių skaičių didinančių šalių dalyvavimo MTI bendrosiose programose, buvo gerai parengtos, tačiau norint tvarių pokyčių būtinos nacionalinio lygmens pastangos. Politikos rėmimo priemonės pajėgumas paskatinti šiuos pokyčius buvo ribotas.

Aktyvumo dalyvaujant dalyvių skaičiaus didinimo priemonėse lygis skyrėsi, o įgyvendinant finansuojamus projektus, nors jau matyti teigiamų rezultatų, susidurta su iššūkiais papildomo finansavimo ir tvarumo srityse.

Rekomenduojame Komisijai skatinti labiau naudoti politikos rėmimo priemonę, siekti, kad dalyvavimas įgyvendinant dalyvių skaičiaus didinimo priemones būtų labiau subalansuotas, sudaryti palankesnes sąlygas gauti papildomą finansavimą, stiprinti pajėgumą panaudoti projektų rezultatus ir pagerinti stebėseną.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.