Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 22/2022: ES parama anglių pramonės regionams – Mažai dėmesio skiriama socioekonominei ir energetikos pertvarkai

Lithuanian icpdf.png 2 MB
09-11-2022

Tam, kad būtų pasiekti ES klimato tikslai, labai svarbu laipsniškai atsisakyti anglių. 2020 m. ES, siekdama paremti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, įsteigė 19,3 milijardo eurų vertės Teisingos pertvarkos fondą. Kad būtų galima pasimokyti iš patirties įgyvendinant šio fondo lėšas, įvertinome, ar 2014–2020 m. ES parama veiksmingai prisidėta prie ES regionų, kuriuose anglių pramonės veikla mažėjo, socioekonominės ir energetikos pertvarkų. Darome išvadą, kad teikiant paramą darbo vietų kūrimui ir energetikos pertvarkai skirta mažai dėmesio, todėl poveikis buvo padarytas nedidelis, ir kad, nepaisant bendros pažangos, kai kuriose valstybėse narėse anglys tebėra reikšmingas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinis. Rekomenduojame imtis veiksmų, kad būtų veiksmingai ir efektyviai pasinaudota Teisingos pertvarkos fondo lėšomis ir užtikrintas geresnis uždarytų ar apleistų kasyklų išmetamo metano kiekio matavimas ir valdymas.

​Audito Rūmų specialioji ataskaita parengta pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.