-->

Ieškoti

 

 

Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU)1084612021-10-08 12:36:222021-10-08 12:36:22Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU) EN concerning the Commission’s proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 in order to enhance STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0210739380https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CDB27213-2FAF-4CD2-BCDF-980FEC3924A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Nuomonė 2/2021 (pagal SESV 322 straipsnio 2 dalį)1153032021-10-08 13:59:412021-10-08 13:59:41Nuomonė 2/2021 (pagal SESV 322 straipsnio 2 dalį) LT dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_022152150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CC818781-91C9-439C-8980-0D5E36573D44}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 21/2021: EU funding for biodiversity and climate change in EU forests: positive but limited results1082312021-09-22 16:09:012021-09-22 16:09:01 Executive summary I-V Introduction 01-18 Why EU forests are important 01-03 Main trends in forests 04-06 Global and EU action for forests 07-13 Rural development policy is the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2112337060https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E8C4AA38-9B8A-4BBB-878D-F52878B6AFA2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 21/2021: Biologinei įvairovei ir kovai su klimato kaita ES miškuose skirtas ES finansavimas. Rezultatai teigiami, tačiau riboti1082392021-10-01 13:36:452021-10-01 13:36:45 Santrauka I–V Įvadas 01–18 Kodėl ES miškai yra svarbūs 01–03 Pagrindinės miškų tendencijos 04–06 Pasauliniai ir ES veiksmai miškų labui 07–13 Kaimo plėtros politika yra STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_213713230https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DF65A101-B610-40D4-92FD-BA908BE38DE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 19/2021: Europol support to fight migrant smuggling: a valued partner, but insufficient use of data sources and result measurement1071102021-10-06 09:18:212021-10-06 09:18:21 Executive summary I-X Introduction 01-15 Audit scope and approach 16-21 Observations 22-71 Europol serves as an information exchange hub but is impeded by incomplete data and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_198644940https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EF93E8EB-6F42-44B5-8442-0BF9D18E7904}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 19/2021: Europolo parama kovojant su neteisėtu migrantų gabenimu: vertinamas partneris, tačiau nepakankamai naudojami duomenų šaltiniai ir įvertinami rezultatai1071182021-09-28 10:51:152021-09-28 10:51:15 Santrauka I–X Įvadas 01–15 Audito apimtis ir metodas 16–21 Pastabos 22–71 Europolas veikia kaip keitimosi informacija centras, tačiau jam trukdo neišsamūs duomenys ir sąveikumo STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_194033200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{17B2A285-C854-4354-8515-B3D68BC408EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 20/2021: Sustainable water use in agriculture: CAP funds more likely to promote greater rather than more efficient water use1064852021-09-23 14:21:552021-09-23 14:21:55 Executive summary I-VII Introduction 01-18 Water availability in the EU: current status and future scenarios 01-03 Agriculture needs water 04-06 The EU’s role in water quantity STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2015915630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5D274382-9D41-4846-9726-08DCB41640E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 20/2021: Tausus vandens naudojimas žemės ūkyje: labiau tikėtina, kad BŽŪP lėšomis skatinamas didesnis, o ne efektyvesnis vandens naudojimas1064932021-09-24 09:04:282021-09-24 09:04:28 Santrauka I–VII Įvadas 01–18 Vandens prieinamumas ES: dabartinė padėtis ir ateities scenarijai 01–03 Žemės ūkiui reikia vandens 04–06 ES vaidmuo vandens kiekio politikos srityje STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_204393100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FCB7DE2F-D3B9-4B01-9179-600B3CD430D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 23/2021: Reducing grand corruption in Ukraine: several EU initiatives, but still insufficient results1043572021-09-15 09:54:282021-09-15 09:54:28 Executive summary I-XI Introduction 01-14 Ukraine: a strategic partner for the EU 01-03 Corruption in Ukraine 04-09 EU support for Ukraine 10-14 Audit scope and approach 15-20 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2320593310https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7C98063C-3521-4529-BEC7-CDBB8F29EA83}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 23/2021: Aukšto lygio korupcijos Ukrainoje mažinimas: nepaisant keleto ES iniciatyvų, rezultatai vis dar nepakankami1051242021-09-17 07:36:342021-09-17 07:36:34 Santrauka I–XI Įvadas 01–14 Ukraina – ES strateginė partnerė 01–03 Korupcija Ukrainoje 04–09 ES parama Ukrainai 10–14 Audito apimtis ir metodas 15–20 Pastabos 21–88 1. ES STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_23206550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F8BF4C9-9C78-471D-8D49-BEB219C82B45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444