-->

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tarp ES politikos sričių bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP) tenka didžiausias dėmesys. 2019 m. ES parama ūkininkams pagal išlaidų kategoriją „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“ sudarė daugiau nei 57 milijardus eurų. Kaip tradicinės ES politikos srities, BŽŪP tikslas yra, be kita ko, remti ūkininkus ir didinti žemės ūkio našumą, užtikrinant stabilų įperkamų maisto produktų tiekimą, apsaugant Europos Sąjungos ūkininkus ir visoje ES išsaugant kaimo vietoves bei kraštovaizdžius. Tokioje didelių išlaidų srityje (sudarančioje apie 38 % metinio ES biudžeto) finansų valdymas yra nepaprastai svarbus. Vien 2019 m. mūsų patikrintos specialios su žemės ūkiu susijusios sritys apėmė ūkininkų pajamų stabilizavimą, naujas vaizdo technologijas žemės ūkio stebėjimo srityje, ekologiškiems produktams taikomas kontrolės sistemas ir su maistu susijusius cheminius pavojus. BŽŪP po 2020 m. bus nustatyti nauji tikslai ir, be kita ko, šiek tiek pakoreguotas pajamų rėmimas, ja taip pat bus siekiama didelių tikslų aplinkos ir klimato veiksmų srityje.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Atsižvelgiant į naująją BŽŪP, matysime glaudesnius klimato kaitos, konkurencijos dėl išteklių ir mūsų buveinių išsaugojimo ryšius. Aplinkai nekenksmingi sprendimai bus svarbesni visose verslo ir pramonės srityse, kaip antai transporto, statybos ir žemės ūkio srityse. Tai turės ekonominių pasekmių vietos, nacionaliniu ir visos ES mastu.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.