-->

Informācija par atsevišķām valstīm

Kā neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde mēs bieži apmeklējam ES dalībvalstis un citas valstis, lai ievāktu informāciju un datus par ES naudas līdzekļu izlietojumu. Ir svarīgi atzīmēt, ka mēs šīs valstis nerevidējam, bet gan ievācam pierādījumus ES līmeņa revīzijām.

Reizēm mūsu revīzijas darbs dalībvalstīs aptver tikai ES ieņēmumu un izdevumu pārvaldības sistēmu un procedūru novērtējumu. Mūsu pilnvarās neietilpst revidēt pilnībā valsts pārziņā esošas procedūras, ko finansē tikai un vienīgi no valsts budžeta un kas nav saistītas ar ES ieņēmumu un izdevumu pārvaldību. Mēs esam pilnvaroti rīkot faktu noskaidrošanas apmeklējumus dalībvalstīs, bet tikai tad, ja šādi apmeklējumi ir vajadzīgi, lai pārliecinātos, kā ES pilda savus uzdevumus saistībā ar ieņēmumu un izdevumu pārvaldīšanu.

Dalībvalstīs revīziju veicam sadarbībā ar valsts augstāko revīzijas iestādi (ARI) vai, ja tai nav vajadzīgo pilnvaru, ar citām valsts kompetentajām struktūrām. Mēs sadarbojamies ar dalībvalstu ARI savstarpējas uzticības garā, vienlaikus saglabājot abu pušu neatkarību.

Pievienotajās saitēs var sameklēt publikācijas par katru valsti, ko esam apmeklējuši mūsu revīzijās.