Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 02/2017 Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā

Latvian icpdf.png 2 MB
05.04.2017

Partnerības nolīgumi ir ES dalībvalstu stratēģiskie investīciju plāni, kuros norādītas valsts izdevumu prioritātes saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Šajā ziņojumā Palāta skatīja, vai partnerības nolīgumi, ko Eiropas Komisija noslēgusi ar dalībvalstīm, palīdz efektīvāk un mērķtiecīgāk izmantot atvēlēto finansējumu 350 miljardu EUR apmērā.

Revidenti konstatēja, ka, neraugoties uz sākotnējām grūtībām, dalībvalstis un Komisija ir sekmīgāk novirzījušas līdzekļus izaugsmei un nodarbinātībai, labāk noteikušas investīciju vajadzības un tās veiksmīgi izteikušas mērķos un sasniedzamajos rezultātos. Tās izplānoja darbības vajadzību risināšanai un definēja saskaņā ar šiem nolīgumiem īstenoto programmu iznākumu. Tomēr tika izstrādāts nevajadzīgi liels skaits darbības rādītāju, un dažādu fondu darbības rezultātu novērtēšana nav saskaņota. Lai uzlabotu nolīgumu darbību, revidenti sniedz vairākus ieteikumus Komisijai un dalībvalstīm.