Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 09/2019: ES atbalsts Marokai — rezultāti līdz šim ir ierobežoti

Latvian icpdf.png 3 MB
11.12.2019

Šajā revīzijā izvērtēta ES budžeta atbalsta Marokai efektivitāte laikposmā no 2014. līdz 2018. gadam. Revīzija aptvēra budžeta atbalstu veselības, sociālās aizsardzības, tieslietu un privātā sektora attīstības nozarē, un, veicot šo revīziju, tika pievērsta uzmanība Komisijas īstenotajai pārvaldībai un izvērtēta mērķu sasniegšana. Komisija uzskatīja, ka budžeta atbalsts ir piemērotākais atbalsta sniegšanas instruments. Taču mēs konstatējām, ka atbalsta radītā pievienotā vērtība un spēja atbalstīt reformas bija ierobežota nepietiekamas mērķtiecības, vājas īstenošanas un nepietiekamas uzraudzības dēļ. Būtiskākie trūkumi bija saistīti ar rādītāju izstrādi un rezultātu novērtēšanu. Tādēļ esam snieguši ieteikumus par atbalsta novirzīšanu mazākam skaitam nozaru, rādītāju izstrādes uzlabošanu, izmaksu kontroles procedūru pilnveidi un politikas dialoga stiprināšanu.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.