Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 11/2020: Ēku energoefektivitāte: joprojām lielāka vērība jāpievērš izmaksu lietderībai

Latvian icpdf.png 3 MB
28.04.2020

Mēs vērtējām, vai ES līdzfinansētie ieguldījumi ēku energoefektivitātes palielināšanā ir bijuši izmaksu ziņā lietderīgi, palīdzot Eiropas Savienībai sasniegt tās noteikto energotaupības mērķi 2020. gadam. Mēs secinājām, ka darbības programmu un projektu atlase nebija balstīta uz izmaksu lietderības principu. Dalībvalstis izvirzīja prasību atjaunot ēkas, lai panāktu minimālo enerģijas ietaupījumu un paaugstinātu ēku energoefektivitātes klasi, taču reizēm šie pasākumi radīja augstas izmaksas. Tā kā netika veikts projektu sniegto ieguvumu salīdzinošs novērtējums, kā arī nebija noteiktas izmaksu lietderības minimālās un/vai maksimālās robežvērtības, projekti, kuri nodrošināja lielāku enerģijas ietaupījumu vai citus ieguvumus ar zemākām izmaksām, netika atzīti par prioritāriem. Mēs ieteicām pilnveidot ieguldījumu plānošanu, atlasi un uzraudzību, lai uzlabotu finansējuma izlietojuma lietderību.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.