Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 13/2020: Lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība: KLP maksājumi nav apturējuši tās samazināšanos

Latvian icpdf.png 5 MB
05.06.2020

Eiropā būtiski samazinās dzīvnieku sugu skaits un dažādība lauksaimniecībā izmantojamā zemē, proti, samazinās šīs zemes bioloģiskā daudzveidība. Taču ES apņēmās līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu. Lai to paveiktu, Komisija plānoja laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam no kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma piešķirt 66 miljardus EUR.

Mēs vērtējām, vai ES lauksaimniecības politika ir palīdzējusi saglabāt un palielināt lauksaimniecības zemes bioloģisko daudzveidību. Mēs konstatējām, ka ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteiktie mērķi formulēti tā, ka ir grūti novērtēt progresu, Komisijas līdzsekošana ES budžeta izdevumiem bioloģiskās daudzveidības jomā nav uzticama, KLP tiešo maksājumu ietekme ir ierobežota vai nav zināma, un Komisija un dalībvalstis ir devušas priekšroku lauku attīstības pasākumiem ar mazāku ietekmi.

Mēs iesakām Komisijai uzlabot nākamās bioloģiskajai daudzveidībai veltītās stratēģijas izstrādi, pastiprināt ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības jomā, izmantojot tiešos maksājumus un lauku attīstības pasākumus, rūpīgāk sekot līdzi ar bioloģisko daudzveidību saistītajiem izdevumiem un izstrādāt uzticamus rādītājus, kas ir piemēroti, lai uzraudzītu progresu attiecībā uz lauksaimniecības zemes bioloģisko daudzveidību.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.