Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 01/2021: Noregulējuma plānošana saskaņā ar vienoto noregulējuma mehānismu

Latvian icpdf.png 3 MB
14.01.2021

2014. gadā ES izveidoja vienoto noregulējuma mehānismu (VNM), lai nodrošinātu lielās grūtībās nonākušu banku pienācīgu noregulējumu ar minimālu slogu nodokļu maksātājiem, izvairoties no dārgiem glābšanas pasākumiem. Mēs vērtējām politikas satvara un noregulējuma plānošanas organizatoriskās struktūras piemērotību, kā arī bankām pieņemto noregulējuma plānu kvalitāti un laika grafiku. Mēs konstatējām, ka VNM ir pavirzījies uz priekšu, taču trūkst dažu galveno elementu, un ir vajadzīgi turpmāki pasākumi. Konkrētāk, ar politikas pasākumu kopumu vēl netika aptvertas visas attiecīgās jomas vai atklātās nepilnības. Likumdevējiem ir jānovērš daži trūkumi, piemēram, banku noregulējuma finansēšana vai valsts maksātnespējas procedūru saskaņošana. Mēs iesakām VNV uzlabot noregulējuma plānošanas politiku, nodrošināt noregulējuma plānu savlaicīgu pieņemšanu un pilnīgu atbilstību juridiskajām prasībām un norīkot pietiekamu personālu, kas pārraudzītu, kā valstu noregulējuma iestādes plāno mazāk nozīmīgu banku noregulējumu. Mēs aicinām likumdevējus noteikt objektīvākas un skaitļos izteiktas robežvērtības agrīnas intervences pasākumu uzsākšanai.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.