Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 02/2021: ES humānā palīdzība izglītībai: palīdz grūtībās nonākušiem bērniem, bet tai jābūt ilgākai un jāsasniedz vairāk meiteņu

Latvian icpdf.png 2 MB
21.01.2021

Komisija palielināja palīdzību izglītībai ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos līdz 10 % no tās kopējās humānās palīdzības 2019. gadā. Mēs vērtējām, kā Komisija pārvaldīja šo jaunā līmeņa atbalstu. Mēs konstatējām, ka projekti bija nozīmīgi un guva iecerētos rezultātus, tomēr sasniedza mazāk meiteņu nekā zēnu. Lielākā daļa mūsu izlasē iekļauto projektu bija pārāk īsi – to ilgums neatbilda vajadzībām –, un Komisija nepietiekami noteica iespējas, kā palielināt izmaksu lietderību. Lai gan lielākā daļa projektu turpināja sniegt labumu bērniem arī pēc to pabeigšanas, ar naudu izglītībai saistītie projekti neveicināja atkarības mazināšanu no palīdzības naudā. Mēs arī iesakām nodrošināt ilgtermiņa finansējumu, uzlabot izmaksu analīzi, sniegt lielāku atbalstu meitenēm un palielināt naudas palīdzības projektu ilgtspēju.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.