EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2020 - ES revīzijas īss apraksts

Latvian icpdf.png 3 MB
26.10.2021

​​Īsumā par dokumentu “2020 – ES revīzijas īss apraksts”

​​Dokumentā “2020 – ES revīzijas īss apraksts” ir apkopota informācija par mūsu 2020. gada pārskatiem par ES vispārējo budžetu un Eiropas Attīstības fondu. Mēs sniedzam ticamības deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Tajā ir izklāstīti arī galvenie konstatējumi par ieņēmumiem un ES budžeta un Eiropas Attīstības fonda galvenajām izdevumu jomām, kā arī konstatējumi par budžeta un finanšu pārvaldību un mūsu iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude.

​​Pārskatu pilns teksts atrodams mūsu vietnē: eca.europa.eu.

​​Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde. Mēs brīdinām par riskiem, sniedzam pārliecību, vēršam uzmanību uz trūkumiem un labu praksi, kā arī piedāvājam ievirzes ES politikas veidotājiem un likumdevējiem, kā uzlabot ES politikas virzienu un programmu pārvaldību. Ar savu darbu mēs gādājam, ka ES iedzīvotāji ir informēti par to, kā tiek izlietota viņu nauda.