Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 16/2021: Kopējā lauksaimniecības politika un klimats - Puse no ES izdevumiem klimata jomā, tomēr lauku saimniecību radīto emisiju apjoms nemazinās

Latvian icpdf.png 3 MB
21.06.2021

Komisija 2014.–2020. gada periodā piešķīra vairāk nekā ceturtdaļu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) budžeta, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām.

Mēs pārbaudījām, vai KLP atbalstīja klimata pārmaiņu mazināšanas praksi, ar ko iespējams samazināt lauksaimniecības radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Secinājām, ka klimatrīcībai piešķirtie KLP līdzekļi 100 miljardu EUR apmērā maz ietekmēja šādas emisijas, kas kopš 2010. gada nav būtiski mainījušās. KLP galvenokārt finansē pasākumus, kuriem ir zems potenciāls mazināt klimata pārmaiņas. KLP mērķis nav ierobežot vai samazināt lauksaimniecības dzīvnieku skaitu (50 % lauksaimniecības emisiju), un tā atbalsta lauksaimniekus, kuri apstrādā nosusinātus kūdrājus (20 % emisiju).

Mēs iesakām Komisijai rīkoties, lai KLP samazinātu lauksaimniecības emisijas; veikt pasākumus, lai samazinātu emisijas no kultivētām nosusinātām organiskām augsnēm; un regulāri ziņo par KLP devumu klimata pārmaiņu mazināšanā.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.