Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 17/2021: ES sadarbība ar trešām valstīm atpakaļuzņemšanas jomā: attiecīgajiem pasākumiem ir ierobežoti rezultāti

Latvian icpdf.png 4 MB
13.09.2021

Grūtības sadarbībā ar izcelsmes valstīm nosaka to, ka neatbilstīgo migrantu skaits, kuri tiek atgriezti no Eiropas Savienības, ir mazs. Revīzijā izvērtējām, vai ES ir efektīvi uzlabojusi sadarbību ar trešām valstīm atpakaļuzņemšanas jomā. Konstatējām, ka sarunām ar trešām valstīm nebija optimāla iznākuma, jo netika pietiekami izmantotas sinerģijas ar dalībvalstīm un dažādās ES politikas jomās. ES bija īstenojusi attiecīgus pasākumus atpakaļuzņemšanas sadarbības veicināšanai, taču to rezultāti bija nevienmērīgi, un trūkumi datos par atgriešanu un atpakaļuzņemšanu mums neļāva novērtēt šo pasākumu vispārējo ietekmi. Mēs iesakām Komisijai īstenot elastīgāku pieeju sarunās par atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, veidot sinerģijas ar dalībvalstīm, lai atvieglotu sarunas par atpakaļuzņemšanu, stiprināt stimulus trešām valstīm un uzlabot datu vākšanu par atpakaļuzņemšanu.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.