Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 24/2021: Uz sniegumu balstīta finansēšana kohēzijas politikā – vērtīgas ieceres, bet 2014.–2020. gada periodā šķēršļi saglabājās

Latvian icpdf.png 4 MB
21.10.2021

Mēs novērtējām, kā 2014.–2020. gada periodā tika izmantoti instrumenti, kas paredzēti kohēzijas politikas finansēšanai, pamatojoties uz sniegumu. Mēs aplūkojām: prasību izpildīt īpašus ex ante nosacījumus; obligāto izpildes rezervi un uz sniegumu balstītus finansēšanas modeļus. Mūsu revīzija apstiprināja, ka visi trīs instrumenti ir radījuši jaunas īstenošanas pieejas. Tomēr ar tiem netika panākta ievērojama atšķirība tajā, kā tika piešķirts un izmaksāts ES finansējums. Mēs iesakām Komisijai 2021.–2027. gada periodā pēc iespējas labāk izmantot veicinošos nosacījumus; pietiekami agri sagatavot pamatu efektīvai vidusposma pārskatīšanai 2025. gadā; precizēt noteikumus, kuri ir pamatā modelim “ar izmaksām nesaistīts finansējums”; un precizēt pieeju, ko izmanto ticamības apliecināšanai par ES finansējumu, izmantojot modeli “ar izmaksām nesaistīts finansējums”.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.