Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 25/2021: ESF atbalsts ilgstoša bezdarba apkarošanai-Pasākumiem jābūt mērķtiecīgākiem, pielāgotiem un uzraudzītiem

Latvian icpdf.png 5 MB
08.12.2021

Ilgstošs bezdarbs var izraisīt smagas sekas skartajām personām un negatīvu ietekmi uz izaugsmi un publiskajām finansēm. ES ir noteikusi vairākus politikas risinājumus ilgstoša bezdarba mazināšanai. Laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam “nodarbinātības pieejamības nodrošināšanas” pasākumi, kas finansēti no Eiropas Sociālā fonda (ESF), sasniedza daudzus ilgstošos bezdarbniekus, bet nebija konkrēti vērsti uz viņiem. Turklāt šādi ESF pasākumi bieži vien nebija pielāgoti ilgstošo bezdarbnieku īpašajām vajadzībām. Mēs iesakām Komisijai panākt, lai dalībvalstis, izmantojot ESF+ atbalstu 2021.–2027. gadam, īpaši pievērstos ilgstošiem bezdarbniekiem un viņu vajadzībām, lai pasākumos tiktu piemērota individualizēta pieeja attiecībā uz ilgstošiem bezdarbniekiem un lai Komisija novērtētu “nodarbinātības pieejamības nodrošināšanas” pasākumu efektivitāti.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.